حادثه عزیز من , تنها تو موندنی شدی...

مار به آدم خواب نزنه !

سیاوش قمیشی به کسی که دلش گرفته !

/ 5 نظر / 38 بازدید
سرهنگ

بین آدمی که دلش گرفته با قمیشی جاذبه ی الکترومغناطیس هست .

آتوسا

موندنی شدی ولی نموندی...

matbuat

سالار غم خونا داریوش(با صدای بم خوانده شود)

شاعر شنیدنی ست

آی گفتیی یه مدت مریض شدم اینقد جزیره شو گوش دادم تو دوران پارینه سنگی بود البته اما اینقد سخت بود یادم مونده